Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στόχοι

Οι συγκεκριμένοι στόχοι μας είναι:

1. να αναπτύξουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο ικανοτήτων που θα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συμπεριλαμβάνουν την ευημερία και την ψυχική υγεία σε όλα τα μαθήματα.

2. Παροχή ανοικτών μαθησιακών σεναρίων και υλικού για την ένταξη της ευημερίας σε όλα τα μαθήματα.

3. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με θέματα υγείας που σχετίζονται με την τεχνολογία και την παροχή έτοιμων προς χρήση παρεμβάσεων

4. Διευκόλυνση της συνεργασίας για ανοικτή μάθηση σε όλη την Ευρώπη

5. Παροχή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής

6. Συνολικά, στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού σε ένα υγιές περιβάλλον.

Προβλέπονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

    R1: Επισκόπηση της θετικοποίησης της ευρωπαϊκής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ανάλυση απαιτήσεων και ενδιαφερομένων μερών)

    R2: Πλαίσιο ικανοτήτων για θετικές ψηφιακές λύσεις

    R3: (Πακέτο υποστήριξης χρηστών)

    R4: Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για τη θετικοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

    R5: Μάθηση εξ αποστάσεως Χαρτογράφηση οδικών αξόνων

Όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία ώστε να αντιμετωπίσουν τις βασικές συναισθηματικές προκλήσεις της ψηφιακής μάθησης εφαρμόζοντας μια θετική υπολογιστική/ψυχολογική προσέγγιση πέρα από τις τεχνολογικές/ψηφιακές λύσεις.

Τα αποτελέσματα του POSITIVE LEARN θα υποστηρίξουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την αλλαγή, ώστε να βοηθήσουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία και να οικοδομήσουν υποστήριξη για την αλλαγή.