Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Home – Ελληνικά

Positive Learn

Distance learning positification: technostress relief and wellbeing

Το έργο μας

Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη διασφάλιση της ευημερίας και της υγείας

Εργαλεία

Μαθησιακά σενάρια και υλικό για την ενσωμάτωση της ευημερίας

Κοινότητα

Μια ανοικτή πλατφόρμα ανταλλαγών για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχετικά με το έργο

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί μας στόχοι

Συγκεκριμένα, το έργο θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου και ενός πλαισίου δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν την ευημερία και την ψυχική υγεία σε όλα τα μαθήματα.
  • Δημιουργία μαθησιακών σεναρίων και εκπαιδευτικού υλικού για την ενσωμάτωση της ευημερίας στην εκπαίδευση. Τα σενάρια και το υλικό θα είναι κατάλληλα για χρήση σε διάφορα μαθήματα και επίπεδα εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση με θέματα υγείας που σχετίζονται με την τεχνολογία και παροχή έτοιμων προς χρήση παρεμβάσεων
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας για ανοικτή μάθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Παροχή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή θετικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
  • Παραγωγή θεσμικών και πολιτικών οδηγιών για μελλοντικές δράσεις

Συνολικά, στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού σε ένα υγιές περιβάλλον. Το POSITIVE LEARN έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας. Το έργο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με υγιή και αποτελεσματικό τρόπο.

POSITIVE LEARN (Distance learning positification: technostress relief and wellbeing). ERASMUS+ Project, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education- 2021-1-EL01-KA220-SCH-000027978.The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.